Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) je internou grantovou agentúrou poskytujúcou finančný príspevok – grant na riešenie vedeckých projektov pracovníkov z organizácií z rezortu školstva SR a zo Slovenskej akadémie vied.
Činnosť VEGA sa riadiŠtatútom VEGA. Podávanie a prijímanie žiadostí o grant, ich hodnotenie, prideľovanie grantov a hodnotenie výsledkov riešenia schválených projektov upravujú Pravidlá VEGA.