Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) je internou grantovou agentúrou poskytujúcou finančný príspevok – grant na riešenie vedeckých projektov pracovníkov z organizácií z rezortu školstva SR a zo Slovenskej akadémie vied.
Činnosť VEGA sa riadiŠtatútom VEGA. Podávanie a prijímanie žiadostí o grant, ich hodnotenie, prideľovanie grantov a hodnotenie výsledkov riešenia schválených projektov upravujú Pravidlá VEGA.Štatút VEGA si môžte stiahnuť tu: štatút VEGA
Dodatok č. 1 k Štatútu VEGA si môžte stiahnuť tu: dodatok č. 1 k Štatútu VEGA
Pravidlá VEGA si môžte stiahnuť tu: pravidlá VEGA
Dodatok č.1 k pravidlám VEGA si môžte stiahnuť tu: dodatok č.1
Dodatok č.2 k pravidlám VEGA si môžte stiahnuť tu: dodatok č.2
Dodatok č.3 k pravidlám VEGA si môžte stiahnuť tu: dodatok č.3
Dodatok č.4 k pravidlám VEGA si môžte stiahnuť tu: dodatok č.4
Dodatok č.5 k pravidlám VEGA si môžte stiahnuť tu: dodatok č.5
Dodatok č.6 k pravidlám VEGA si môžte stiahnuť tu: dodatok č.6